Meditace: Ty jsi Bohyne
Home
Jeskyne
Nahoru do hloubi Zeme aneb Bohyne na Krete I.
Ochutnej sladkost zivota aneb Bohyne na Krete II.
Zazracny strom aneb Bohyne na Krete III.
Rec Bohyne aneb Bohyne na Krete IV.
Kreta a Minojska civilizace
Samanka/knezka/carodejnice: Zeme je mym telem
Deloha jako Mesicni Strom
Vyrobte si koprivovou panenku
Sebezasveceni knezky Bast
Vyzva Bohyne
Radost ze zivota
Cesta k Temne Bohyni
Zeny, prineste zpravy
Strach mit silu
Zpivaji Tvoji pisen
Vzyvani bozstva
Tanceni se Starhawk
Moudra krev
Ritualni chutovky
Ritualni chutovky 2
Daimon - hledani zeniny vasnive duse
Americanka ve Vestonicich a jine venuse
Ceska bohyne a Vestonice
Na vanocni tema: Dionysovska extaze
Meditace: Ty jsi Bohyne
Stezka knezky a Chat
Navrat Bohyne (Achaia)
Monica Sjöö: Marx a matriarchat
Cornwall
Ritual jako stavebni jednotka nove kultury
Ritual sebeprijeti
Oslava svatku Lammas
Cesta Luny
Buh te stvoril nesmrtelnym (poselstvi sv. Eufemie)
Zimni meditace
Sebepozehnani
Rohaty Buh
Svati Synove
Oslava zeny
Meditace: Jak videt, slyset a citit Zdroj
Krchnicka - aneb moc Tve leve ruky
Ta s obema prsy
Trinacta komnata
Na Kretu s Valpurgou (srpen 02)
Konference Bohyne 2003, Velka Britanie
Zazitky z putovani na Krete 2004, Michaela Petrovska
Festival Bohyne 2004
Festival - Rej Zenskeho Principu
Mystérium Krétské Bohyne - zenské putování po posvátny´ch místech Minojské kultury, 05
Tantricka oslava carodejnic a Beltainu, 29.4.-1.5.05
Tisic tvari zeny 05 - zenská skupina osobního rustu
Aktivity a kurzy v Ceske Republice
Galerie
Odkazy
Virtualni chramy bohyni
Autorka
matkaptacek.jpg
(Podle Hallie Austen Iglehart, 1999)   Jde o skupinovou meditaci k uzemneˇní, vystrˇedování a propojení se, ale s úpravou je vhodná i pro jednotlivce. Mu˚zˇete si ji namluvit na kazetu a zpeˇtneˇ se jí nechat vést. Pro zesílení úcˇinku zde uvádím také návrh na prˇedchozí ocˇistu od negativních emocí a vyznacˇení kouzelného kruhu. Kteroukoli z teˇchto trˇí cˇásti mu˚zˇete pouzˇít oddeˇleneˇ a libovolneˇ kombinovat ve své vnitrˇní práci.   Ocˇista slanou vodou (podle Spiraldance, Starhawk) (Jde o jednu ze základních meditací pro jednotlivce, které bychom meˇli praktikovat pravidelneˇ. V dobeˇ zvy´sˇené tísneˇ nebo deprese, nebo kdyzˇ na sebe bereme velkou zodpoveˇdnost, je vhodné ji praktikovat dvakrát za den.)   Náplnˇ sˇálek vodou. Pokud másˇ vlastní rituální pohár, je to jesˇteˇ lepsˇí. S athame (rituální nu˚zˇ) prˇidej trˇi sˇpetky soli a zamíchej to proti smeˇru hodinovy´ch rucˇicˇek.   Sedˇ s tímto sˇálkem na klíneˇ. Dovol, aby se Tvé strachy, starosti, pochyby, nenávisti a zklamání vyplavily na hladinu veˇdomí. Vnímej je jako cˇerny´ proud, ktery´ se z Tebe vyplavuje spolu s dechem a proudí do sˇálku, kde jej slaná voda rozpousˇtí. Dej si cˇas na to, abys ses cítil hluboce ocˇisˇteˇn/a.   Nyní sˇálek zdvihni. Zhluboka dy´chej a citˇ, jak do sebe vtahujesˇ sílu ze zemeˇ, jako bys byl/a stromem, ktery´ s kazˇdy´m nádechem cítí energii zemeˇ proudit korˇeny vzhu˚ru do svého teˇla. Atˇ ta síla plyne do slané vody, azˇ voda zacˇíná viditelneˇ zárˇit bíly´m sveˇtlem.   Popíjej tu vodu. Kdyzˇ ji cítísˇ na jazyku˚, veˇz, zˇe jsi zvnitrˇnil/a ocˇistnou, lécˇivou sílu. Strach a nespokojenost se transformovaly v sílu zmeˇny.   Vodu, která Ti zbyla, vylej do proudícího potoka. (V teˇchto dekadentních dobách nejblizˇsˇí potok zrˇejmeˇ proudí nasˇí kuchynˇskou vy´levkou a do odpadního potrubí...:) Meditace, tak jako rituál, mu˚zˇe by´t pro zesílení úcˇinku provádeˇna v kouzelném kruhu, ktery´ je nádobou na zvy´sˇenou energii. Pro prˇíklad uvádím jeden ze zpu˚sobu vyznacˇení kruhu, ale mu˚zˇete pouzˇít jaky´koliv jiny´, vcˇetneˇ vlastního, intuitivního zpu˚sobu. (Tento zpu˚sob je podle Faery tradice, zacˇíná severem a pokracˇuje po smeˇru slunce = hodinovy´ch rucˇicˇek)   "Prˇi zemí, která je Jejím velky´m teˇlem, prˇi vzduchu, ktery´ je Jejím sladky´m dechem, prˇi ohni Jejího jasného a veˇcˇného ducha a prˇi vodách Jejího zˇivého lu˚na, kruh je vyznacˇen. Rituál zacˇíná."   Tato slova pronásˇíme, zatímco pomocí kouzelného nástroje (mecˇ, nu˚zˇ, hu˚lka, pero, kveˇtina, kost - cokoliv je pro vás nejvhodneˇjsˇí; pera jsou nejmilejsˇí lidem, kterˇí jsou proti uzˇívání nozˇe cˇi mecˇe v rituálu) vyznacˇujeme obrys kruhu okolo nasˇeho meditacˇního prostoru.   Jiná mozˇnost je v kazˇdém smeˇru/prvku˚ ry´sovat ve vzduchu pentagram. Zacˇínáme spodním levy´m vrcholkem a pokracˇujeme k hornímu strˇedovému vrcholku atd., po posledním vrcholku hveˇzdy nary´sujeme kolem pentagramu kruh - po smeˇru hod. rucˇicˇek, ktery´ vsˇechny vrcholky propojí:   Sever: "Prˇi zemí, která je Jejím velky´m teˇlem, Vy´chod: prˇi vzduchu, ktery´ je Jejím sladky´m dechem, Jih: prˇi ohni Jejího jasného a veˇcˇného ducha Západ: a prˇi vodách Jejího zˇivého lu˚na."   Zacelte kruh tím, zˇe se dotknete svého vy´chozího bodu˚ na severu. K vycentrování kruhu mu˚zˇete namírˇit nástroj nad hlavu a rˇíct: "Prˇi vsˇem, co je nad námi (nahorˇe), ..a pod sebe: a prˇi vsˇem, co je pod námi (dole), Kruh je vyznacˇen. Rituál zacˇíná!" Spiritualita Bohyneˇ rozeznává, zˇe vesˇkery´ zˇivot je jedna velká sítˇ, zˇe kazˇdy´ z nás je bunˇkou ve Velkém Teˇle Bytí. Základní soucˇástí lécˇení nás samy´ch i nasˇí planety je rozvzpomenuti se na tuto moudrou pravdu. Neobjevujeme nic nového: prosteˇ otevíráme ocˇi tomu, co uzˇ je. Kdyzˇ zapomeneme, zˇe jsme posvátní, ztratíme své rodné právo na mír, vásˇenˇ a radost. Kdyzˇ zapomeneme, zˇe vesˇkery´ zˇivot je svaty´, ztratíme své spojení s planetární zˇivotní silou a chováme se zpu˚soby, které tu zˇivotní sílu nicˇí. Ztrácíme se v nizˇsˇím sveˇteˇ, ktery´ je pouze stínem nasˇí pravé prˇirozenosti.   Tato meditace slouzˇí k tomu, abychom se rozvzpomenuli, zˇe jsme Bohyní, Ky´mkoliv Ona pro nás je. Pomu˚zˇe vám zazˇít vasˇe Svaté Já, aby se toto veˇdomí stalo jedním s kazˇdou bunˇkou vasˇeho fyzického teˇla. (Tecˇky symbolizují pauzu mezi slovy)   Naprˇed zavrˇete ocˇi. Zhluboka se neˇkolikrát nadechneˇte a vydechneˇte a uvolneˇte jakékoliv fyzické, psychické nebo emocionální napeˇtí, které vám brání by´t plneˇ tedˇ a tady......Nádech nosem.....Vy´dech ústy.....Citˇte, jak se svaly celého teˇla uvolnˇují a klesají k Zemí. Nádech.....a vy´dech, nyní spolu se zvukem uvolneˇní.....Nádech.....Vy´dech.....   Nyní atˇ se vásˇ dech ustálí v brˇisˇe......Prˇedstavte si, zˇe tam je dlouhá sˇnˇu˚ra, korˇen, ktery´ vychází z vasˇí kostrcˇe, základny páterˇe a pokracˇuje dolu˚ k Zemí..... Citˇte, jak se ten korˇen natahuje dolu˚, skrze povrch, na kterém se nacházíte, dolu˚ do Zemeˇ. Naberte do sebe energii Zemeˇ, skrze nohy, nahoru páterˇí, do brˇicha, do hrudi, krku a hlavy...... Vtahujte do sebe energii Zemeˇ a pocitˇujte, jak prozarˇuje vasˇe teˇlo, zatímco udrzˇujete své spojení s Matkou Zemí.   Pocitˇujte, cˇím pro vás esence Bohyneˇ je...... Je to Síla? Soucit? Moudrost? Jaké dalsˇí vlastnosti má?.....Nyní se otevrˇete tomu, aby ve vás vyvstala vnitrˇní prˇedstava, obraz toho, co nejlépe vyjadrˇuje tyto kvality. Mozˇná bude mít lidskou formu, mu˚zˇe to by´t zvírˇe a nebo to bude Zemeˇ sama...... Vsˇimneˇte si barev, které se objeví. Jsou Sveˇtlé?.....Temné?.....Jakou strukturu má Bohyneˇ?..... Pojí se k Ní neˇjaké zvuky nebo vu˚neˇ?.....Jaká energie nebo pocit Ji obklopuje?.....   Dovolte energii, aby se stala sveˇtlem...... Jakou barvu to sveˇtlo má?..... Citˇte, jak to sveˇtlo vychází z Bohyneˇ a jde k vám......Atˇ tahle energie z Bohyneˇ obklopí vasˇe krásné fyzické teˇlo...... Citˇte, jak vstupuje do brˇicha a odtud vyzarˇuje do nohou..... pánve.....hrudníku.....krku.....ramenou.....pazˇí a rukou.....do ly´tek.....chodidel.....do hlavy. Citˇte, jak zárˇí z vasˇeho strˇedu a naplnˇuje vasˇe teˇlo.   Nyní vizte a citˇte formu Bohyneˇ, jak vstupuje do vasˇí formy, takzˇe Její energie úplneˇ sply´vá s vasˇí......Pocitˇujte, jak Její bytost naplnˇuje kazˇdicˇkou bunˇku vasˇí bytosti......Zhluboka se nadechneˇte a vnímejte se jako Bohyneˇ, která dy´chá...... Rozeznejte svu˚j tep srdce jako tep srdce Bohyneˇ ...... svu˚j dech jako Její dech......Pocitˇujte a veˇzte, zˇe bunˇky vasˇeho teˇla jsou bunˇkami teˇla Bohyneˇ...... Zu˚stanˇte chvíli v tomto veˇdomí..... Jaky´ máte teˇlesny´ pocit?.....Emocionální pocit?..... Jaké je vasˇe veˇdomí?.....( veˇnujte alesponˇ 30 sec a více prozˇití tohoto pocitu)...   Nyní si prˇedstavte, zˇe máte tuto kvalitu prozˇitku ve svém kazˇdodenním zˇivoteˇ...... Jaké by to bylo?..... Co by bylo jiné?.....Vizte, citˇte a veˇzte, zˇe máte tento zázˇitek ve svém denním zˇivoteˇ...... Veˇzte, zˇe tohle je to, kdo skutecˇneˇ jste.....drahocenní..... svatí.....soucˇástí bohaté síteˇ zˇivota, které rˇíkáme Planeta Zemeˇ......   Vratˇte pozornost na svu˚j dech v brˇisˇe...... Dovolte, aby z hloubky vasˇí Bytosti vyvstal zvuk......zvuk, ktery´ oslavuje to, ky´m jste..... Jestli se vasˇe teˇlo chce neˇjaky´m zpu˚sobem pohybovat, dovolte to....... (mu˚zˇeme prˇidat hudbu - bubny, flétna, didgeridoo aj.)   Veˇnujte cˇas tomu, aby se zvuk vybudoval a pak prˇirozeneˇ ustoupil. Mu˚zˇete si pomoci mrucˇením aj......Otevrˇete ocˇi a podívejte se kolem sebe..... Vizte ostatní lidí jako manifestace Bohyneˇ......podívejte se jim do ocˇi, prˇicˇemzˇ zu˚stávejte uzemneˇní a vystrˇedovaní v sobeˇ...... Mu˚zˇete vzít ty, co jsou k vám nejblízˇe, za ruce......Nyní se podívejte za vasˇí skupinu a rozpoznejte Bohyni, jak se manifestuje ve zbytku sveˇta......Zhluboka se nadechneˇte a prˇi vy´dechu vysˇlete tu energii ven, jako zvuk vyzarˇující do celého sveˇta, tak aby ostatní bytosti rozeznaly své bytí Bohyneˇ...... Nyní se dotknete Zemeˇ a podeˇkujte Jí za svu˚j zˇivot...... Nakonec se postavte a rˇekneˇte trˇikrát, nahlas, pokazˇdé du˚razneˇji: "Bohyneˇ je zˇivá!"....."Bohyneˇ je zˇivá!"....."Bohyneˇ je zˇivá!" (Prˇevzato z www.goddess2000.org)   Po meditaci energii uzemneˇte tím, zˇe se dotknete, dlaneˇma nebo cˇelem Zemeˇ,a dovolíte, aby se do Ní prˇebytecˇná energie vrátila a recyklovala se. Otevrˇete kruh tím, zˇe jej vyznacˇíte v opacˇném porˇadí....a nakonec:   "Kruh je otevrˇeny´, ale nezlomeny´, kézˇ je mír Bohyneˇ naveˇky v nasˇich srdcích, v radosti se sejdeme a rozejdeme a sejdeme se zas!" (Hancˇin krkolomny´ prˇeklad, cˇesˇteˇjsˇí alternativy vítány:))