Vzyvani bozstva
Home
Jeskyne
Nahoru do hloubi Zeme aneb Bohyne na Krete I.
Ochutnej sladkost zivota aneb Bohyne na Krete II.
Zazracny strom aneb Bohyne na Krete III.
Rec Bohyne aneb Bohyne na Krete IV.
Kreta a Minojska civilizace
Samanka/knezka/carodejnice: Zeme je mym telem
Deloha jako Mesicni Strom
Vyrobte si koprivovou panenku
Sebezasveceni knezky Bast
Vyzva Bohyne
Radost ze zivota
Cesta k Temne Bohyni
Zeny, prineste zpravy
Strach mit silu
Zpivaji Tvoji pisen
Vzyvani bozstva
Tanceni se Starhawk
Moudra krev
Ritualni chutovky
Ritualni chutovky 2
Daimon - hledani zeniny vasnive duse
Americanka ve Vestonicich a jine venuse
Ceska bohyne a Vestonice
Na vanocni tema: Dionysovska extaze
Meditace: Ty jsi Bohyne
Stezka knezky a Chat
Navrat Bohyne (Achaia)
Monica Sjöö: Marx a matriarchat
Cornwall
Ritual jako stavebni jednotka nove kultury
Ritual sebeprijeti
Oslava svatku Lammas
Cesta Luny
Buh te stvoril nesmrtelnym (poselstvi sv. Eufemie)
Zimni meditace
Sebepozehnani
Rohaty Buh
Svati Synove
Oslava zeny
Meditace: Jak videt, slyset a citit Zdroj
Krchnicka - aneb moc Tve leve ruky
Ta s obema prsy
Trinacta komnata
Na Kretu s Valpurgou (srpen 02)
Konference Bohyne 2003, Velka Britanie
Zazitky z putovani na Krete 2004, Michaela Petrovska
Festival Bohyne 2004
Festival - Rej Zenskeho Principu
Mystérium Krétské Bohyne - zenské putování po posvátny´ch místech Minojské kultury, 05
Tantricka oslava carodejnic a Beltainu, 29.4.-1.5.05
Tisic tvari zeny 05 - zenská skupina osobního rustu
Aktivity a kurzy v Ceske Republice
Galerie
Odkazy
Virtualni chramy bohyni
Autorka
Touto dobou uzˇ jsme objevili neˇkteré nové zpu˚soby, jak se spoléhat na sílu Bohyneˇ v nasˇem zˇivoteˇ. Vyhledali jsme Její vedení otevrˇenou pozorností k prˇírodeˇ, pobytem na silovém svatém místeˇ, tázáním se nasˇeho vnitrˇního zˇenského hlasu˚, trávením cˇasu prˇed domácím oltárˇem... Pamatovali jsme na to, abychom Jí vzˇdy nabídli neˇco zpátky, kdyzˇ jsme od Ní dostali vedení cˇi inspiraci.   Nyní jsme prˇipraveni, abychom zavrsˇili vytvárˇení posvátného prostoru vzy´váním bozˇství. Naucˇili jsme se, jak se uzemnit, ocˇistit, vyznacˇit kruh a vyvolat Prvky Zˇivota. Po zavrsˇení teˇchto kroku˚ vezveme Bohyni a Boha.

africaosunmagic.jpg

Prˇichystejte se tím, zˇe si nastudujete poznatky a budete meditovat o alesponˇ jedné Bohyni, jejízˇ prˇíbeˇhy a síly na vás obzvlásˇteˇ zapu˚sobily. Neˇkteré prˇíbeˇhy Bohyneˇ a mytické cykly zahrnují Boha, ktery´ je Jejím milencem a díteˇtem (nebo obojím): jde naprˇ. o prˇíbeˇhy Isis a Osirise, Freyi a Odina, Morgany a Artura, Inanny a Dumuziho. Jiné prˇíbeˇhy Bohyneˇ, jako je Diana, pannenská lovkyneˇ, neobsahují Boha. Vy sami jste autoritou ve vasˇem vztahu˚ s bozˇstvem a pokud jste zacˇátecˇníky v rˇemesle moudry´ch, mozˇná zacˇínáte mít pocit, zˇe víte, kam smeˇrˇuje vasˇe oddanost. Dejte si svobodu  experimentovat - vyzvídejte, meˇjte otevrˇenou mysl, citliveˇ a vytrvale. Mu˚zˇete se naucˇit cítit prˇítomnost bozˇství u svého oltárˇe i v zˇivoteˇ.

poppy.jpg

Mozˇná si prˇejete prozkoumat bozˇstva, která byla du˚lezˇitá pro vasˇe prˇedky a jejichzˇ prˇíbeˇhy se vypráveˇly v zemí vasˇich praprababicˇek. Mozˇná cítíte, zˇe vás k ucˇení volá Bohyneˇ, jejízˇ vlastnosti a síly rezonují s vasˇí vlastní povahou a vy´zvami. Zˇena, která zápolí s neplodnosti, si mozˇná bude prˇát vyvolat Hestii, Bohyni ohnisˇteˇ, svatyneˇ a neplodny´ch zˇen. Zˇena, která má prˇed sebou velká rozhodnutí, mu˚zˇe prˇivolat Hekáte, stojící na rozcestí trˇí cest. Zˇena, která se poty´ká s neprˇemozˇitelny´mi problémy, bude potrˇebovat pomoc Ganésˇi, sloního Boha, ktery´ je ke sluzˇbeˇ Bohyni a pomáhá jí svojí silou prˇekonat vsˇechny prˇekázˇky. Nebo mu˚zˇe zavolat ducha sˇpry´marˇe, Anansi cˇi Kojota, aby jí pomohl proti zdánliveˇ neporazitelnému protivníku˚. Neˇkdy budete potrˇebovat pomoc od bozˇstva, jehozˇ moci jsou v protikladu s tím, co vypadá jako vasˇe vy´zva. Zˇena, která má plné ruce práce s pécˇí o malé deˇti, vyuzˇije pomoc nikoli matky Bohyneˇ, ale Artemis, nedotknutelné panny v její veˇcˇné svobodeˇ. Kdyzˇ víte, cˇí pomoc a inspiraci a moudrost potrˇebujete, jste prˇipraveni ke vzy´vání bozˇstva. Je to nasˇe vlastní syrá potrˇeba a ne neˇjaká nazdobená poezie, která k nám prˇivádí bohy, které voláme.

clytie.jpg

Uzemni se a ocˇisti. Vyznacˇ Kruh a zavolej síly prvku˚ a strˇedu. Na chvíli se zklidni a otevrˇi srdce, usˇi, vizi. Naslouchej. Kde je? Zavolej Ji jménem. Cítísˇ, jak prˇichází? Chval Ji a vypráveˇj Její prˇíbeˇh. Uzˇ je blízˇ. Kdyzˇ cítísˇ, zˇe teˇ pobízí, udeˇlej, co by Ji podle tebe poteˇsˇilo. Hy´bej se, zpívej, slozˇ básnicˇku, nabídni dárky a jídlo. A uzˇ je tady, v tobeˇ, ve tvém kruhu, uvnitrˇ a kolem. Rˇekni: "Je tady - vítej!!" Pokud pracujesˇ s prˇáteli, posˇli polibek dokola kruhu: "Ty jsi Bohyneˇ." Pokud pracujesˇ o samoteˇ, podívej se do zrcadla: "Ty jsi Bohyneˇ."   V nasˇich kruzích Reclaiming obvykle vzy´váme Bohyni a Boha, neˇkdy více nezˇ jednu cˇi jednoho, pokud neˇkdo z prˇítomny´ch potrˇebuje vliv jiného bozˇstva. Mu˚zˇesˇ zopakovat zmíneˇny´ proces k zavolání Boha, nebo je mu˚zˇesˇ zavolat dohromady. Zkus si oba zpu˚soby a zvol si, co ti bude nejlépe fungovat. Neˇkdy v zˇensky´ch kruzích vzy´váme pouze Bohyni, kdyzˇ chceme cítit intimní soukromí.   Pro Gwydiona, ucˇitele Reclaiming, není vzy´vání bozˇství zálezˇitostí cˇtení cˇi odrˇíkávání bezpecˇneˇ sepsany´ch invokací. "Takové scénárˇe mohou invokací zanechat prázdnou." Místo toho doporucˇuje, abychom odstoupili od rozumu a otevrˇeli se citu a té cˇásti nás, která je ve spojení s bozˇstvím. Rˇíká, zˇe máme "vytvorˇit vnitrˇní ticho, abychom dovolili vstoupit novy´m veˇcem a otevrˇít se tomu, co prˇijde."

dancingtildawn.jpg

V posvátném prostoru zacˇneˇte uzemneˇním a pocitˇujte, jak vámi proudí energie zemeˇ i nebe. Zhluboka dy´chejte a zavolejte bozˇství budˇ jménem nebo podle jejich vlastnosti: Sˇpry´marˇ, Matka, Otevírající se Poupeˇ cˇi Paní Vsˇeho Divokého, cˇehokoli je vám potrˇeba. Bez posuzování svy´m veˇdomím nechejte plynout proud obrazu˚, pocitu˚ a emocí odpovídajících na vasˇe volání. Vyberte si jednu nebo dveˇ hmatatelneˇjsˇí prˇedstavy - cˇím méneˇ abstraktní, tím budou úcˇinneˇjsˇí. Pracujete-li ve skupineˇ, vyjádrˇete tyto prˇedstavy ve slovech, zvucích cˇi pohybech, tak aby je i ostatní mohli podchytit a brzy bude celá skupina deˇlat spolecˇneˇ silnou invokací. Gwydion tvrdí:" Riskujte a budˇte zranitelní. Atˇ to vámi proplouvá. Invokace je zpu˚sob uctívání bozˇstv a kdyzˇ si to budeme pamatovat, prˇestaneme mít trému a strach z podání vy´konu."   Gwydion vypráví, jak jednoho Zimního Slunovratu Morgan Le Fay, kneˇzˇka Reclaiming, vzy´vala rodící Matku Zemi. "Meˇla pod sˇaty polsˇtárˇ a vypadala jako v pokrocˇilém stavu teˇhotenství. Sedla si uprostrˇed kruhu na bobek, do porodní pozice a zacˇala dy´chat a narˇíkat jako rodící matka. Brzy se k ní prˇidaly dalsˇí hlasy, zˇeny i muzˇi, kterˇí zazˇili teˇzˇky´ prˇechod porodu. Beˇhal nám mráz po zádech a vlasy stály na hlaveˇ, kdyzˇ se z toho vyvinulo mocné, nezemské zvucˇení. Toho vecˇera jsme opravdu cítili, jak se Bohyneˇ dostavila."   (The Twelve Wild Swans, Starhawk)

O prˇíkladu úvodních kroku˚ rituálu si mu˚zˇete prˇecˇíst na stránceMeditace: Ty jsi Bohyneˇ

 

ODKAZY:

 

www.starhawk.org

 

www.reclaiming.org